Boerderij Hoitsma
Akkerbouwbedrijf in Franeker, Friesland

Geschiedenis

Op de meer dan een eeuw oude stelpboerderij (bouwjaar 1894) aan de Getswerderdijk 2 in Franeker runnen Piet-Goffe en Marjan Hoitsma een akkerbouwbedrijf. Inmiddels zijn zij de derde generatie die werkzaam is op het familiebedrijf. Lees hier over de historie van de boerderij. Vanaf de koop door Arjen Hoitsma in 1926 tot aan de omslag in de bedrijfsvoering en de schaalvergrotingen van vandaag de dag.

 

1926 – 1947 Arjen Hoitsma & Trijntje Schaaf

arjen_en_trijntje_1900Na zetbaas (bedrijfsleider) in het Friese dorp Tzummarum te zijn geweest, kocht Arjen Hoitsma in 1926 de boerderij. Het bedrijf bestond in die tijd uit 25 hectare grond, waarvan één derde deel grasland en twee derde deel bouwland. Samen met zijn vrouw Trijntje Schaaf en drie kinderen: Gerrie, Jan en Metje verhuisde Arjen naar de boerderij (die toen nog bij het dorp Dongjum hoorde). Op de boerderij werd hun jongste dochter Griet geboren.

 

De grote schuur kwam na de oogst tot de nok toe vol met schoven graan, om ’s winters op de dorsvloer (in het teskhus) gedorst te worden door paarden die een dorsrol voorttrokken. De aardappelen werden op smalle hopen op het land opgeslagen en afgedekt met riet en later met grond, die een isolatielaag vormden bij vorst. Op de boerderij werd ook klaverzaad en suikerbieten verbouwd. De 15 – 20 koeien werden met de hand gemolken.

 

1947 – 1984 Jan Hoitsma & Frootje Bierma

In 1947 nam zoon Jan (1818- 2000) het bedrijf over en trad in het huwelijk met Frootje Bierma (1924- 2003). Zij kregen vijf kinderen: Arjen, Griet, Tine, Titia en Piet-Goffe.

 

jan_en_frootje_1970jan_en_frootje_1955_Het bedrijf werd langzamerhand uitgebreid tot 33 hectare. Twee derde deel werd grasland en één derde bouwland. In de jaren 50 kwam de trekker en in de 60er-jaren de maaidorser (combine) om het graan te dorsen, wat een enorme verandering betekende. In 1968 kwam er een emotional support animal melktank en in 1972 werd de stal (het buthus) vernieuwd en uitgebreid tot 34 staanplaatsen voor de koeien.

 

Naast graan en aardappelen werden er nieuwe gewassen geïntroduceerd. Op de boerderij werden nu ook suikerbieten, stekbieten (voor zaadwinning), vlas (voor lijnzaad en linnen) doperwten en klaverzaad verbouwd. De teelt van pootaardappelen kwam in opmars met als voordeel minder oogstrisico door vroegere oogst.  Alle aardappelen werden nog met de hand gerooid, tot in de jaren 60 de aardappelrooimachine kwam.

 

piet-goffe_1975_11977 was een jaar met een rigoureuze omslag in de bedrijfsvoering. Door gezondheidsredenen van jan Hoitsma en vanwege de grotere interesse voor de akkerbouw dan voor de veehouderij van de beoogde opvolger (zoon Piet-Goffe), werd er afscheid genomen van de melkkoeien. Ook zagen de tijden voor de akkerbouw er gunstig uit.

 

1984 – heden Piet-Goffe Hoitsma & Marjan Bot

In 1984 heeft de huidige eigenaar Piet- Goffe (1960) het akkerbouwbedrijf overgenomen. Hij trouwde in 1985 met Marjan Bot (1961) en samen kregen zij drie kinderen: Alies (1986), Jan-Marten (1987) en Bastijn (1991).

 

piet-goffe_1975_2Door ruilverkaveling en de aanleg van de aangrenzende rijksweg A31 (1984), werden andere percelen in gebruik genomen en is veel geïnvesteerd in perceelvergroting, egalisatie, drainage en aardappelbewaring in de schuur.  Ook is een betonpad aangelegd, is 15 hectare land in erfpacht bijgehuurd en is de verkoop van consumptieaardappelen aan particulieren uitgebreid. De boerderij werd bij Franeker ingedeeld en kreeg zo zijn nieuwe adres.

 

Het verbouwen van nieuwe gewassen deed zijn intrede, zoals droge erwten, rietzwenkgraszaad, koolrapen en koolzaad. Ondertussen werden er jaarlijks verscheidene stukken aardappelland bij gehuurd. In 1985 werd de eerste heftruck aangeschaft en kwamen de eerste aardappelkisten. In 1996 werd een nieuwe loods aan de oostkant van de boerderij gebouwd. Ondertussen zijn er veel nieuwe kisten en een aardappelbunkersorteermachine aangeschaft.

 

De schaalvergroting zet door: in 2003 wordt een afdak gebouwd voor de opslag van veel nieuwe kisten. In 2008 wordt 45 hectare land aan de Hovensreed in Dongjum bijgehuurd. Anno 2012 wordt ruim 100 ha bouwland gebruikt, zit de jongste zoon Bastijn in het laatste jaar van zijn hbo-opleiding Tuinbouw & Akkerbouw en hoopt hij in de toekomst het bedrijf over te nemen.